Address
3030 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3074 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $34K
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3140 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3174 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3186 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3196 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $38K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3204 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $53K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3210 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $29K
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3218 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3271 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
3272 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $37K
Residents
34 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3280 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $36.8K
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3291 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
28 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3307 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3315 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $43K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3318 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $33.8K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3321 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $39K
Residents
28 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3322 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $47K
Residents
22 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3334 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $39K
Residents
33 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3335 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $37K
Residents
36 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3348 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $58K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3373 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Residents
29 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3379 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $32K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3386 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
3387 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $44K
Residents
34 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3388 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
3392 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3397 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $56.6K
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3418 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $52K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3450 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3454 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $61K
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3458 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3459 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $84.4K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3472 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $54K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3476 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3480 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $36K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3490 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Residents
22 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3491 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $35K
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3495 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $35K
Residents
47 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3499 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $35K
Residents
39 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3502 E Atherton Rd
Burton, MI 48529
Details
Single Family House
Value: $36K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4012 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4013 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4021 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4040 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $115K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4058 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4072 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $82K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4075 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Value: $50.7K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4084 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $73K
Residents
36 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4098 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $101K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4099 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $102K
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4132 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $96K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4137 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4144 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $109K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4156 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $42.7K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4171 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4215 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
72 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4226 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Value: $92K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4231 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98K
Residents
53 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4268 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $99K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4269 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $91K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4277 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $108K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4285 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $96K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4293 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $102K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4301 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $85.4K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4315 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4343 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $104K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4354 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $94.4K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4357 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4364 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
37 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4365 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4370 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $100K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4377 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4378 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $120K
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4394 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $103K
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4404 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4413 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $89.4K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4414 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4426 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $88.4K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4438 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $88.4K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4450 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $137K
Residents
52 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4471 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
4476 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $117K
Residents
32 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4484 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98K
Residents
21 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4485 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
26 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5005 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $54.6K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5022 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5035 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $126K
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5036 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5045 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $113K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5048 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $99K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5063 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $88.4K
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5066 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $100K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5073 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $110K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5080 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $111K
Residents
26 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5089 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $117K
Residents
21 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5100 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $104K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5103 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5106 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $114K
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5124 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $97.4K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5129 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5136 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98.3K
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5160 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5170 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $130K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5186 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5191 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $254K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5200 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $119K
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5250 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $287K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5253 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $460K
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5271 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $104K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5279 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98K
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5294 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $110K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5295 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $135K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5302 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $108K
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5313 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $119K
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5317 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $109K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5322 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $110K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5334 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5339 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5359 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $91.4K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5360 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
19 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5369 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5370 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $126K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5379 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5380 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $120K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5383 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $109K
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5389 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
19 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5396 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $102K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5444 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98.3K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5468 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $113K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5516 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5518 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
5520 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
5522 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6010 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6011 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6024 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $100K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6030 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $88K
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6037 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $94.4K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6038 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $75K
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6046 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $109K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6051 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $104K
Residents
15 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6060 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $87.4K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6065 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98.3K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6075 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $90.4K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6080 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $117K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6083 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $120K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6099 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $160K
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6100 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $64.6K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6103 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $119K
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6104 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $85K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6116 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $82.5K
Residents
21 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6123 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $73K
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
6128 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $106K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6131 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $63.6K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6141 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $110K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6144 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $106K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6149 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6162 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $163K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6165 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $198K
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6175 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $125K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6181 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6186 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $132K
Residents
33 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6194 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6195 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $115K
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6208 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $125K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6209 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $111K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6219 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6231 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $84K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6237 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $91.4K
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6238 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $148K
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6280 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
39 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6288 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6291 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $145K
Residents
26 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6292 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $110K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6301 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6302 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $69K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6310 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $108K
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6315 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $88K
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6325 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $77K
Residents
21 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6326 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $105K
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6332 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $103K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6333 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $79.5K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6337 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $99K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6344 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $163K
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6372 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
29 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6377 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $91K
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6386 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6393 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $80.5K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6398 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $80K
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6405 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $122K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6415 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $103K
Residents
26 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6425 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $84.4K
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6429 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6435 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
6438 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6451 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6452 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $98K
Residents
34 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6468 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6473 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $95.4K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6476 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $116K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6489 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6496 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $118K
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6499 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $107K
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6515 E Atherton Rd
Burton, MI 48519
Details
Single Family House
Value: $96.4K
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Neighborhood Statistics
Average neighborhood statistics for Burton, MI
$54.9K
Household Income Avg.
Our wealth data indicates the average income in this area is $54,864.00.
$98.3K
Property Value Avg.
Our property data indicates the average home value is $98,348.00.
88%
Caucasian
The ethnicity in this area is 88% Caucasian.
58 Years
Average Age
The average resident's age is 58.