Address
129 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
101 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
147 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,544 Sq Ft.
Built in 1997
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
170 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
174 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
178 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
180 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
185 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
8,370 Sq Ft.
Built in 1958
Residents
27 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
208 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
217 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,250 Sq Ft.
Built in 1929
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
220 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,812 Sq Ft.
Built in 1950
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
275 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
291 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
51 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
294 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
345 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
10,601 Sq Ft.
Built in 1965
Residents
35 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
350 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,624 Sq Ft.
Built in 1945
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
372 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
375 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
390 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,043 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1954
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
403 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
405 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
13,595 Sq Ft.
Residents
113 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
410 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
412 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
415 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,500 Sq Ft.
Built in 1923
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
416 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,000 Sq Ft.
Built in 1900
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
437 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
442 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,100 Sq Ft.
Built in 1921
Residents
32 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
443 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
452 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,000 Sq Ft.
Built in 1930
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
453 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,000 Sq Ft.
Built in 1924
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
460 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
461 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,400 Sq Ft.
Built in 1922
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
462 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,248 Sq Ft.
Built in 1966
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
469 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
477 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
480 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
10,583 Sq Ft.
Built in 1957
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
495 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
12,547 Sq Ft.
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
500 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,932 Sq Ft.
Built in 1948
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
505 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
7,560 Sq Ft.
Built in 1959
Residents
56 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
517 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2 beds, 1 bath
2,251 Sq Ft.
Built in 1941
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
518 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
530 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
550 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
20,539 Sq Ft.
Built in 1965
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
560 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
30,502 Sq Ft.
Built in 1931
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
571 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
28,288 Sq Ft.
Built in 1910
Residents
90 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
605 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
8,890 Sq Ft.
Built in 1969
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
618 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Value: $246K
Residents
29 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
638 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
640 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
9,195 Sq Ft.
Built in 1930
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
642 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
650 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
11,208 Sq Ft.
Built in 1968
Residents
66 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
651 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
670 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
685 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,000 Sq Ft.
Built in 1943
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
688 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,719 Sq Ft.
Built in 1940
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
700 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
29 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
717 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
28 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
717 1/2 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
729 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
736 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
10,688 Sq Ft.
Built in 1960
Residents
38 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
743 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,900 Sq Ft.
Built in 1963
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
753 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
777 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,008 Sq Ft.
Built in 1960
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
788 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
990 Sq Ft.
Built in 1943
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
801 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,400 Sq Ft.
Built in 1998
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
810 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
820 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
19 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
837 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
13,356 Sq Ft.
Built in 1967
Residents
43 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
852 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,076 Sq Ft.
Built in 1992
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
910 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,000 Sq Ft.
Built in 1994
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
911 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
913 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,176 Sq Ft.
Built in 1959
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
919 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,392 Sq Ft.
Built in 1906
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
927 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
930 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
940 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
950 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,455 Sq Ft.
Built in 1992
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
960 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
976 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,150 Sq Ft.
Built in 1978
Residents
36 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1003 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
10 bath
4,751 Sq Ft.
Residents
87 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1020 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
1041 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3 beds, 1 bath
1,380 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1933
Value: $167K
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1053 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,386 Sq Ft.
Built in 1941
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1069 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,837 Sq Ft.
Built in 1910
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1071 1/2 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
1071 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
15 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1084 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1085 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,190 Sq Ft.
Built in 1910
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1111 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4 bath
1,740 Sq Ft.
Built in 1978
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1148 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,011 Sq Ft.
Built in 1910
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1168 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,183 Sq Ft.
Built in 1949
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1181 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
17 beds, 16 bath
4,900 Sq Ft.
Built in 1954
Residents
29 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1208 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1211 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,326 Sq Ft.
Built in 1941
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1224 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,236 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1966
Value: $172K
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1243 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2 beds, 1 bath
1,827 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1947
Value: $144K
Residents
90 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1245 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
1276 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
6,860 Sq Ft.
Built in 1944
Residents
56 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1297 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1300 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
14,062 Sq Ft.
Residents
35 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1308 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1309 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,739 Sq Ft.
Built in 1962
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1312 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1314 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1320 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1335 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1336 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1340 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
15 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1343 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1344 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1346 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
80 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1348 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
1349 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
68 beds, 63 bath
23,444 Sq Ft.
Built in 1945
Residents
30 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1352 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1354 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1355 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1358 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1362 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1372 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1377 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1391 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,296 Sq Ft.
Built in 1950
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1396 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1405 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1430 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,749 Sq Ft.
Built in 1953
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1490 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,037 Sq Ft.
Built in 1968
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1500 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
32 beds, 31 bath
10,996 Sq Ft.
Built in 1967
Residents
24 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1515 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
36,712 Sq Ft.
Built in 1985
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1550 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,940 Sq Ft.
Built in 1967
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1600 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,125 Sq Ft.
Built in 1961
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1755 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
25,152 Sq Ft.
Built in 1984
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1785 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
20 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1790 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,981 Sq Ft.
Built in 1953
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1794 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1800 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,068 Sq Ft.
Built in 1950
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1825 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
14,926 Sq Ft.
Built in 1981
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1830 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1850 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,734 Sq Ft.
Built in 1958
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1900 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Multi-Family Residence / Apartment
Residents
26 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1910 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Multi-Family Residence / Apartment
Residents
27 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1920 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1924 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1930 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
61,216 Sq Ft.
Built in 1988
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1940 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
3,280 Sq Ft.
Built in 1992
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1950 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,158 Sq Ft.
Built in 1971
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1951 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
49,286 Sq Ft.
Built in 1955
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1970 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,809 Sq Ft.
Built in 1986
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1980 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
1995 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,960 Sq Ft.
Built in 1981
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2002 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
8,169 Sq Ft.
Built in 1954
Residents
22 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2010 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2050 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
96,241 Sq Ft.
Built in 1985
Residents
122 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2065 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,306 Sq Ft.
Built in 1987
Value: $246K
Residents
120 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2070 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2072 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2075 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Multi-Family Residence / Apartment
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2078 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
18 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2080 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2082 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2085 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Multi-Family Residence / Apartment
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2100 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2100 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
50 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2110 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2120 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2130 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2140 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2144 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2146 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2160 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2170 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2175 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2180 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2186 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2190 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2196 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2200 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2210 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
6,264 Sq Ft.
Built in 1968
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2500 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,464 Sq Ft.
Built in 1983
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2520 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
1,746 Sq Ft.
Built in 1987
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2540 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
2548 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2550 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2552 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2554 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
109 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2556 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2558 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
213 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2562 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2566 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2570 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
14 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2572 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2574 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2578 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
1 resident
 
SEE RESULTS NOW
Address
2582 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
50,232 Sq Ft.
Built in 1983
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2584 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2586 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2588 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2590 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2594 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2596 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2598 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2970 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
26,298 Sq Ft.
Built in 1999
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2990 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
36,857 Sq Ft.
Built in 1994
Residents
4 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
2996 Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3015 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
96,480 Sq Ft.
Built in 1979
Residents
74 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3019 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3021 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
31,664 Sq Ft.
Built in 1981
Residents
65 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3250 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
13,184 Sq Ft.
Built in 1991
Residents
15 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3320 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
24,550 Sq Ft.
Built in 1999
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3400 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
11,405 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1988
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3400 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
135 Sq Ft.
Built in 2008
Residents
211 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3535 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,113 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1945
Residents
7 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3650 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
53,002 Sq Ft.
Built in 1999
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3710 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
11,650 Sq Ft.
Built in 1992
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3716 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2 beds, 2 bath
9,011 Sq Ft.
Residents
19 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3720 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
16,406 Sq Ft.
Built in 1990
Residents
19 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3730 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
6,216 Sq Ft.
Built in 1992
Residents
664 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3740 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4 bath
7,132 Sq Ft.
Built in 1985
Residents
21 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3750 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
18,556 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1989
Residents
17 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3760 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5 beds
59,332 Sq Ft.
Multi-Family Residence / Apartment
Built in 1938
Residents
63 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3900 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
25 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
3920 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
23 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4100 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
23,869 Sq Ft.
Built in 1989
Residents
13 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4105 W Idaho St
Elko, NV 89801
Details
11,615 Sq Ft.
Built in 1999
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4270 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
12,798 Sq Ft.
Residents
16 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4280 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
9,075 Sq Ft.
Built in 2001
Residents
10 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4290 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
6,036 Sq Ft.
Built in 1989
Residents
6 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4300 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4550 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
11,240 Sq Ft.
Built in 1993
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4780 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
5,689 Sq Ft.
Built in 1997
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4820 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
8,250 Sq Ft.
Built in 1996
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
4900 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
7,500 Sq Ft.
Built in 1989
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5004 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5010 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
9 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5190 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
24,800 Sq Ft.
Built in 1995
Residents
12 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5244 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5247 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
14,835 Sq Ft.
Built in 1994
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5260 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
11 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5370 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
9,636 Sq Ft.
Built in 1997
Residents
8 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
5400 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Residents
2 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6000 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
Single Family House
Residents
384 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6525 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
2,880 Sq Ft.
Built in 1994
Residents
5 residents
 
SEE RESULTS NOW
Address
6595 E Idaho St
Elko, NV 89801
Details
4,224 Sq Ft.
Single Family House
Built in 1985
Residents
3 residents
 
SEE RESULTS NOW
Neighborhood Statistics
Average neighborhood statistics for Elko, NV
$55.8K
Household Income Avg.
Our wealth data indicates the average income in this area is $55,837.00.
$195K
Property Value Avg.
Our property data indicates the average home value is $195,060.00.
83%
Caucasian
The ethnicity in this area is 83% Caucasian.
61 Years
Average Age
The average resident's age is 61.