Kelly Preston
Photo 1 Of 24
John Travolta and his wife Kelly Preston shopping on Avenue Montaigne
John Travolta and his wife Kelly Preston shopping on Avenue Montaigne
content ©2016 W.E.N.N. All Rights Reserved.