Chris Martin in Kansas, OK

Kansas is the only city in Oklahoma where we found Chris Martin.