Joseph Soto in Topeka, KS

Topeka is the only city in Kansas where we found Joseph Soto.