Thomas Booker in Kansas

Thomas Booker found in Portis and Wichita.